Spazio Italia - Radio Timisoara

AIRE,COVID19,Italiani,Pensieri politici,Spazio Italia - Radio Timisoara

03/04/2020

Italiani di serie “C”

bandiera-italiana-astaNoi siamo un esercito di oltre cinque milioni di italiani che, con la loro inventiva, con il loro lavoro e, soprattutto il loro coraggio, hanno salvato decine se non centinaia di migliaia di aziende italiane.

Nell’occhio del ciclone dell’inizio della globalizzazione, moltissime aziende si sono, d’un tratto, trovate sull’orlo del fallimento. Prezzi impossibili con cui competere, a volte più bassi dello stesso costo di produzione, hanno messo in ginocchio aziende che avevano, ingenuamente creduto di avere una posizione dominante inattaccabile. Ma il mostro della globalizzazione ha scoperto i nervi e i dolori sono diventati insopportabili, spesso a tal punto da dover costringere le aziende a chiudere definitivamente.

Molte hanno iniziato a capire che la strada era cercare altrove. Mettersi alla ricerca di posti dove poter produrre e mantenere in vita il proprio patrimonio tecnologico e intellettuale ma mancavano completamente le competenze e le conoscenze di dove, come e soprattutto chi avrebbe potuto guidare una sì complessa e mai tentata operazione di delocalizzazione.

Alcuni, sbagliando clamorosamente, hanno pensato che bastava trasferire macchinari e un tecnico di provate capacità per risolvere il problema facilmente. Mai errore fu così fatale.

Serviva ben altro per poter affrontare quella nuova sfida.

Ecco che nuovi coraggiosi, capaci di credere in un sogno, si sono offerti quali possibili gestori del cambiamento. Moltissimi di questi nuovi sconosciuti sono riusciti nel loro intento e ci sono riusciti talmente bene che le società dalla crisi in cui si trovavano, in poco tempo, nel giro di qualche anno, hanno riconquistato, non solo le loro posizioni di mercato, ma sono riuscite a crescere nel nuovo mercato mondiale.

Tutto questo grazie a quegli uomini che hanno rischiato tutto e per tutto e che, grazie al loro coraggio, la loro inventiva e le loro inimmaginabili qualità di adattamento, sono riusciti a disegnare una strada che le aziende, spesso, ob torto collo, hanno seguito.

Adesso, benché approvi la maggior parte del suo operato, Luigi di Maio dichiara che “…gli italiani che hanno deciso di pagare le tasse all’estero, che sono iscritti all’AIRE, non possono pensare di tornare in Italia…”. Una dichiarazione che non riesco a comprendere e che, onestamente mi fa letteralmente incazzare. Moltissimi di quegli italiani, che secondo la Costituzione, la nostra Costituzione hanno gli stessi diritti che hanno tutti gli altri italiani, oggi si trovano in una situazione incredibilmente critica.

Le aziende che hanno fruttato il loro sapere, il loro coraggio, oggi, ben ristabilite nelle loro naturali posizioni di benessere, non hanno più bisogno di loro e li hanno scaricati. Molti di loro non hanno più nessun introito, vivono in appartamenti in affitto i cui proprietari non sono per nulla interessati ai loro problemi. Non possono tornare a casa, in Italia,  perché tutti i voli sono stati cancellati e altre vie non esistono. Com’è possibile dichiarare che non sono graditi?

Caro Luigi Di Maio, questa è stata, decisamente, una grossa cantonata che deve essere recuperata assolutamente. L’indotto creato da questi uomini è immenso, difficilissimo da quantificare, ma immenso. Un esempio per tutti? Il gruppo Geox, Stefanel, Marcegaglia, Zoppas…

I nostri AIRE sono Italiani con la “I” maiuscola e meritano rispetto e non solamente per un fattore economico, come sembra interessi solo a te in questo momento, ma soprattutto perché, la maggior parte di loro, tengono alto il buon nome dell’Italia, sempre.

Sono del parere che dovresti rivedere completamente questa posizione e preparare un piano d’urgenza per quei compatrioti che oggi si trovano in gravi difficoltà. Non puoi pensare che le reti consolari si possano sostituire allo Stato. E, poi, siamo seri, quali reti consolari? Quelle dei consoli onorifici? Uomini che per l’amore della bandiera, sovvenzionano completamente le attività che dovrebbero essere comunque garantite dallo Stato, spesso rispondendo a “superiori” che non hanno nemmeno un millesimo del senso di responsabilità e di onore che hanno i consoli onorari.

Urge rivedere queste dichiarazioni. Urgono azioni concrete per ridare a noi AIRE la dignita’ ed il rispetto che ci si deve.

 

Gianluca Testa

Spazio Italia - Radio Timisoara

15/03/2020

Scrisoare deschisă către Primul Ministru al României

FucinaLogotrasparent

Scrisoare deschisă către Primul Ministru al României

Stimate Dmnule Prim-Ministru Ludovic Orban,

Asociațiile culturale italiene Fucina Italiana Francesco Griselini – care operează în orașele Timișoara și Arad și Italiani în Bihor – care operează în Oradea, având în vedere măsurile excepționale de prevenire și combatere a răspândirii virusului COVID-19, prin instituirea stării de urgență decretată de Președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, prin această scrisoare, doresc, în mod respectuos, să atragă atenția Domniei Voastre și a întregului Guvern, cu privire la unele dintre problemele care afectează întregul sector productiv al companiilor noastre, cu majore consecințe negative pentru econimie.

Susținem și suntem cu totul de accord cu aceste măsuri și le considerăm nu doar necesare, ci și imperative pentru a fi limitată, pe cât posibil, răspândirea necontrolată a virusului menționat nu doar în țara noastră, ci și în întreaga lume. Tocmai din acest motiv, angajamentul nostru va fi total și, acolo unde este posibil, vom face tot ceea ce ne stă în putință să sprijinim, cu idei și sugestii noi, inițiativele adoptate de România.

În acest spirit de strânsă și deplină colaborare, ne permitem să tragem un puternic semnal de alarmă asupra repercusiunilor economice pe care aceste măsuri le vor avea asupra companiilor noastre care, la fel ca toate celelalte companii din alte țări care operează în România, contribuie activ la dezvoltarea socială, culturală și economică a țării.

Principala noastră preocupare este îndreptată către angajații noștri, către siguranța lor și măsurile care vor fi impuse prin decretul legislativ. Ca atare, cu respectul cuvenit, ne permitem să subliniem  următoarele:

 • Plata salariilor trebuie să constituie obiectul unei analize atente din partea Ministerului Finanțelor și a Ministerului Muncii întrucăt plata integrală a acestora, atât în ceea ce privește partea referitoare la contribuțiile de asigurări sociale, cât și cea referitoare la salariul net real va fi imposibilă în absența facturărilor aferente, iar din acest motiv vă propunem și vă solicităm:
 1. Suspendarea / eliminarea contribuțiilor la asigurările sociale pentru întreaga perioadă în care va fi în vigoare starea de urgență, cu mențiunea că va fi necesară o perioadă de tranziție estimată la aproximativ patru săptămâni, după sfărșitul stării de urgență;
 2. Fondul de concediere să fie integral plătit de Statul Român (somaj tehnic cu plata îndemnizației de către Statul Român);
 3. Suspendarea tuturor activităților de colectare coercitivă operate de stat de la agenții economici care se află într-o stare normală de activitate, ori nu au activitățile suspendate și / sau nu sunt în proceduri de lichidare voluntare și coercitive.
 4. Luarea de măsuri pentru suspendarea plății ratelor ipotecare și / sau a creanțelor de la bănci.
 5. Luarea de măsuri de suspendare a posibilității de a activa procedurile de insolvență de către creditori pentru societățile care nu pot, în absența cifrei de afaceri, să-și respecte angajamentele comerciale.
 6. Inghețarea generală a tuturor cheltuielilor legate de alimentarea cu energie electrică până la un anumit număr de kilowati/oră și Giga Calorie pe firmă sau companie (cu limitare la minimul necesar pentru a nu deteriora bunurile și echipamentele care nu pot fi oprite complet)
 7. Asigurarea prezenței, în deplină conformitate cu normele de siguranță emise sau care vor fi emise de către ministerul competent, a operatorilor pentru întreținerea echipamentelor și a mașinilor care, din cauza naturii lor tehnice, nu pot fi oprite.
 8. Oferirea de garanții de stat pentru accesul la credit subvenționat, pentru companiile care au fost nevoite să își înceteze activitatea normală de producție din cauza dispozițiilor referitoare la starea de urgență generală atât în ​​România, cât și în țările aflate în criză și în care se află clienții acestor companii. Acest credit subvenționat și garantat trebuie utilizat pentru a menține activități industriale minime în absența totală sau parțială a cifrei de afaceri.
 9. Propunem adoptarea de măsuri urgente pentru a permite accesul la liniile de credit menite să garanteze lichiditatea necesară supraviețuirii companiilor.

 

Domnule Prim-Ministru, întreaga societate românească, inclusiv străinii care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, trebuie să contribuie prin acțiunile lor la succesul acestei importante lupte împotriva COVID-19, din acest motiv întreaga Comunitate italiană va respecta toate regulile și reglementările pe care le va emite Statul Român, prin Parlament și prin Guvernul pe care îl conduceți.

 

Timisoara, 15 martie 2020

Cu aleasă considerație,

în numele Asociației Culturale Fucina Italiana Francesco Griselini,

Gianluca Testa

 

 

Spazio Italia - Radio Timisoara

Lettera aperta al Primo Ministro del Governo della Romania

FucinaLogotrasparent

Bucarest

Egregio Signor Primo Ministro,

La Associazioni Culturali italiane, Fucina Italiana Francesco Griselini, che opera nel territorio di Timisoara e Arad e “Italiani in Bihor” che opera nel territorio di Oradea, in ragione delle eccezionali misure di prevenzione e lotta contro la diffusione del virus denominato Covid19, promulgate dal Presidente della Repubblica della Romania Signor Klaus Iohannis, con il presente messaggio desiderano porre alla Sua cortese attenzione e alla cortese attenzione di tutto il Suo Gabinetto di alcune tra le problematiche che stanno impattando con importanti riflessi negativi tutto il comparto produttivo delle nostre aziende.

Premettiamo che siamo completamente d’accordo con tali misure, le riteniamo non solo necessarie, ma imperative, per tentare di limitare il più possibile la diffusione incontrollata del virus sopradetto, non solo nella nostra Nazione, ma in tutto il mondo. Proprio per questo il nostro impegno sarà il massimo possibile e, ove possibile, ci prodigheremo per supportare con nuove idee e suggerimenti le iniziative dal Suo Paese adottate.

Proprio in quest’ottica, di massima e completa collaborazione, ci permettiamo di sottolineare un forte segnale di allarme sulle ricadute economiche che tali misure alle avranno sulle nostre aziende che, al pari di tutte le altre aziende delle altre Nazioni che operano in Romania, contribuiscono fattivamente allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese.

Il nostro principale pensiero va ai nostri dipendenti, alla loro sicurezza e alle misure che verranno imposte dal legiferando decreto. Per cui, con doveroso rispetto, ci permettiamo di evidenziare quanto segue:

 1. Il pagamento dei salari deve essere oggetto di un’attenta analisi da parte del ministero delle Finanze e del Ministero del Lavoro, in quanto il loro pagamento integrale, sia per la parte inerente agli oneri sociali, sia quella inerente al salario netto vero e proprio, sarà impossibile in assenza di fatturazioni correlate, per questo proponiamo e chiediamo:
  1. Sospensione/eliminazione degli oneri sociali per tutto il periodo in cui lo stato di emergenza sarà in vigore, con l’avvertenza che sarà necessario un periodo di accomodamento stimato pari a circa quattro settimane, dopo il decreto di ‘fine stato di emergenza’
  2. Cassa integrazione integrale a carico dello Stato Rumeno (somaj Tehnic cu plata indemnizatiei de catre Statul Roman).
  3. Sospensione di tutte le attività di riscossione coercitiva operate dallo Stato e da altri agenti economici i quali siano in normale stato di attività, ovvero non abbiamo le attività sospese e o in procedure di liquidazione sia volontaria che coercitiva.
  4. Misure di sospensione del pagamento delle rate di mutui e o crediti verso le Banche
  5. Misure di sospensione della possibilità di attivare procedure di insolvenza da parte di Creditori verso i quali le aziende non possono, in assenza di fatturato, onorare i propri impegni commerciali.
  6. Congelamento generale di tutte le spese relative alle forniture elettriche fino ad un certo numero di kilowatt/ora e Giga Caloria per azienda. (Limitate al minimo necessario per non deteriorare merci e o attrezzature che non possono essere completamente spente.)
  7. Assicurare la presenza, nel massimo rispetto delle regole di sicurezza emanate o che saranno emanate dal Ministero competente, di operatori per il mantenimento di attrezzature e macchinari che, per la loro natura tecnica, non possono essere spenti.
  8. Garanzie Statali per l’accesso al credito agevolato, per le aziende che hanno dovuto fermare le loro normali attività di produzione a causa delle disposizioni relative allo Stato di Urgenza Generale sia in Romania che in Paesi in cui si trovino clienti di dette società in crisi. Tale credito agevolato e garantito dovrà essere utilizzato per il mantenimento delle minime attività industriali in totale o parziale assenza di fatturato.

II          Proponiamo la adozione di misure urgenti per permettere l’accesso a linee di credito atte a garantire la liquidità necessaria alla sopravvivenza delle aziende.

Tutta la società rumena, stranieri che operano nel territorio della Romania inclusi, devono contribuire con le loro azioni alla buona riuscita di questa importante lotta contro il virus in oggetto, per questo la Comunità italiana tutta, rispetterà tutte le norme e i regolamenti che lo Stato Rumeno per il tramite delle Sue Camere e per il tramite del Governo che Lei ha l’onere di presiedere, emaneranno.

Timisoara 15 marzo 2020

In Nome dell’Associazione Culturale Giuseppe Griselini

Gianluca Testa